I takt med att våra produkter blir alltmer digitaliserade och uppkopplade uppstår nya möjligheter att jobba smartare i serviceleveransen, utveckla eftermarknadserbjudandet och att introducera nya tjänster. Med det ökar också pressen på företag att faktiskt ta vara på de nya förutsättningarna för att utveckla affären och fördjupa sina kundrelationer. Serviceorganisationer som fortsätter jobba ”som man alltid har gjort” riskerar att hamna på efterkälken när andra satsar för att ta sitt erbjudande och sin eftermarknad till nästa nivå. 

I guiden får du tips på hur: 

  • Digitalisering kan förenkla och effektivisera serviceorganisationens arbete 
  • Proaktiv service blir ett verktyg för kundlojalitet 
  • Data lägger grunden för innovation och nya erbjudanden 
  • Innovation och transformation bemöter dagens serviceutmaningar